Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έρευνα και Εκπαίδευση

  • Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους Αρχηγούς και τις ομάδες πυροπροστασίας. Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014
  • Εντοπισμός των αναγκών του προσωπικού και παροχή σχετικής ενημέρωσης
  • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους εθελοντές και τις εθελοντικές ομάδες

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης που έχουν σχέση με την ασφάλεια, την πυρασφάλεια και την πολιτική προστασία με σκοπό να καταστήσει κοινωνούς της αναγκαίας και εξειδικευμένης γνώσης όλους τους ενδιαφερόμενους αλλά ιδιαίτερα  τους Αρχηγούς και τις Ομάδες Πυροπροστασίας, τα στελέχη και τους εργαζόμενους οι οποίοι εκ του νόμου έχουν υποχρέωση παροχής υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο.

Ειδικότερα προβαίνει:

1. Στην εκπόνηση, οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των υπευθύνων, των  Αρχηγών  και των  Ομάδων  Πυροπροστασίας, των  στελεχών  και των  εργαζόμενων που ασχολούνται  με θέματα ασφάλειας, πυρασφάλειας, πυροπροστασίας, διάσωσης, διαχείρισης κρίσεων και πολιτική προστασίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014

2. Στον εντοπισμό μέσω γραπτών εξειδικευμένων τεστ των αναγκών των υπευθύνων, των  Αρχηγών  και των  Ομάδων  Πυροπροστασίας, σε γνώσεις για την εκπλήρωση των καθηκόντων του και της αποστολής του και υποβάλλει σχετικές προτάσεις.

3. Στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο προσωπικό, στους εθελοντές και τις εθελοντικές ομάδες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων, στα ζητήματα εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδιασμού στο φυσικό πεδίο δράσης τους και με τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα με τα οποία και θα επιχειρήσουν. Δηλαδή η εκπαίδευση δεν είναι επί γενικών αρχών και βασικών γνώσεων αλλά εξειδικευμένη που στοχεύει στην γνώση του επιχειρησιακού σχεδιασμού, στην κατανόηση του ρόλου αλλά και την στόχευση των δράσεων. Επιπλέον παρέχει δυνατότητα εξοικείωσης και αποτελεσματικής εκμετάλλευσης με την καλλιέργεια αυτοματισμών και δεξιοτήτων επί του διατιθέμενου εξοπλισμού.

4. Παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και αναπτύσσει δεξιότητες με εκπαιδευτικά προγράμματα επί του πεδίου εφαρμογής των επιχειρήσεων ή των οργανισμών για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των καθηκόντων του προσωπικού ασφαλείας και πυρασφαλείας.

5. Στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια τεχνογνωσίας αλλά και μεθοδολογίας εκμετάλλευσης ειδικού εξοπλισμού έτσι ώστε να καθίσταται άμεση και αποτελεσματική η εκμετάλλευση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του κάθε μέσου.

6. Καταρτίζει τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια εξοπλισμού πυρόσβεσης και πυρασφαλείας ( Πυροσβεστικοί Σταθμοί ) καθώς και Μέσων Ατομικής Προστασίας σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014

Η εταιρεία μας εκ του καταστατικού της μπορεί να δραστηριοποιηθεί και σε άλλους τομείς συναφείς με την δραστηριότητά της όπως:

1. Έκδοση ημερήσιου ή περιοδικού τύπου, εξειδικευμένων εντύπων κλπ.

2. Διοργάνωση και πραγματοποίηση εκθέσεων, ημερίδων, εκδηλώσεων κλπ. εγχωρίων και διεθνών αναλόγων προς τους σκοπούς της.

3. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία τεχνογνωσίας, μεθοδολογίας και εξοπλισμού παντός τύπου, είδους και χώρας προέλευσης αναλόγου με τους σκοπούς της.

4. Η ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μετά δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ΙΕΚ – ΚΕΚ κλπ. καθώς και η συνεργασία και εκπροσώπηση με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτων χωρών. Οι δραστηριότητες αυτές δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί όμως η εταιρεία μας μελετάει προτάσεις που δέχεται για συνεργασία με σκοπό την ενεργοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών.