Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών (Σ.Ε.Α.)

  • Εξασφάλιση της επιχειρησιακής και επιχειρηματικής συνέχειας της εγκατάστασης και της εταιρίας
  • Σχεδιαγράμματα Εκκένωσης, Διάσωσης και Διαφυγής
  • Σχέδιο ασφάλειας
  • Εκπόνηση μελετών τρωτότητας χώρων, εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων

Εκπόνηση μελετών και κατάρτιση  – Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών , Εκκένωσης Διάσωσης & Διαφυγής καθώς και Μελέτες Ασφαλείας Επιχειρήσεων, Οργανισμών και φυσικών προσώπων σύμφωνα προς την ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα καταρτίζουμε:

1. Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΑ) Ορίζεται το σύνολο των προδιαγεγραμμένων και οργανωμένων διαδικασιών και δράσεων, ως ένα σύστημα διαχείρισης μείωσης της τρωτότητας του ανθρώπινου παράγοντα και του περιβάλλοντος του, για την αντιμετώπιση καταστάσεων διακινδύνευσης  που  προκαλούνται από φυσικούς ή ανθρωπογενείς κινδύνους, συνήθως υπό συνθήκες (χρόνο και έκταση) μη ελεγχόμενες (κατάσταση έκτακτης ανάγκης), προκειμένου να περιορισθούν οι καταστροφικές συνέπειες σε ανθρώπινα θύματα και υλικές ζημιές.

Ουσιαστικά περιλαμβάνει την οργάνωση και την διαχείριση των πόρων (ανθρώπινων και υλικών) και των ευθυνών (καθορίζει διαδικασίες, αρμοδιότητες και υπευθύνους) για την αντιμετώπιση, με ολοκληρωμένο και συντονισμένο τρόπο, της φερόμενης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ιδιαίτερα όσον αφορά την ετοιμότητα, την ανταπόκριση και την βραχεία αποκατάσταση, έναντι αυτής.

Για την καλλίτερη αντίληψη και την αποτελεσματικότερη χρήση μελετάται, καταρτίζεται και σχεδιάζεται   σχετικό εγχειρίδιο   το οποίο αποτελεί έναν εύχρηστο οδηγό με Οδηγίες Εφαρμογής του Σχεδίου  Εκτάκτων Αναγκών (Σ.Ε.Α.) της Εγκατάστασης έναντι  των συγκεκριμένων καταστροφών, που περιγράφει. Οι κινδυνολογικές καταστάσεις που καλύπτει το ΣΕΑ αφορούν φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

Το Σ.Ε.Α είναι ένα βασικό εργαλείο μέγιστης προτεραιότητας, για την εξασφάλιση της επιχειρησιακής και επιχειρηματικής συνέχειας της εγκατάστασης και εξασφαλίζει στο μέτρο του δυνατού:

  την ασφάλεια των υπαλλήλων και των πελατών της εγκατάστασης, 

  την ασφάλεια των υποδομών της εγκατάστασης και της περιοχής γενικότερα, 

  την έγκαιρη και συντονισμένη συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας (ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ., ΕΚΑΒ, Τ.Ο.,Γ.Γ.Π.Π κλπ.),

  την άμεση υποστήριξη των ειδικών συνεργαζόμενων συνεργείων, 

  την προετοιμασία για τον χειρισμό των απαιτήσεων για πληροφορίες από τους πελάτες, το γενικό κοίνο και τα Μ.Μ.Ε. 

2. Σχεδιαγράμματα Εκκένωσης, Διάσωσης και Διαφυγής (μέγεθος Α3 πλαστικοποιημένο), οι Οδηγίες για την Χρήση των Πυροσβεστικών Μέσων, τη σύνθεση των Ομάδων Πυροπροστασίας και Οδηγίες συμμόρφωσης, πρόληψης, ανταπόκρισης και εκκένωσης, που αποτελούν μέρος του ΣΕΑ και προβλέπεται  υποχρεωτικά, από την κείμενη νομοθεσία, να αναρτώνται στην Εγκατάσταση σε προκαθορισμένες θέσεις (άρθρο 30 ν. 3850/2010, Πυροσβεστική Διάταξη 14/14 και Παράρτημα ΙΙ και ΙΙΙ της Κ.Υ.Α 1589/2006).

3. Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού για την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων.

4. Εκπόνηση μελετών τρωτότητας χώρων, εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων όπου περιγράφονται οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στο συγκεκριμένο χώρο ή επιχείρηση από τις περιπτώσεις των φυσικών καταστροφών των τρομοκρατικών κτυπημάτων, των κακόβουλων ανθρώπινων ενεργειών αλλά και των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και άλλων δράσεων που διενεργούνται και υφίστανται στο χώρο.