Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ALEXIPIRO

Η εταιρεία μας ΑΛΕΞΙΠΥΡΟ ΜΕΠΕ ιδρύθηκε το 2008 από τον μοναδικό εταίρο και διαχειριστή Νικόλαο Γ. Διαμαντή Αντιστράτηγο – Υπαρχηγό Π.Σ. ε.α. – Νομικό και Δικαστικό Πραγματογνώμονα.

Δραστηριοποιείται στους εξειδικευμένους τομείς Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας με την Παροχή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών.

Η εταιρείας μας ΑΛΕΞΙΠΥΡΟ Μ.Ε.Π.Ε. Σύμβουλοι Πυρασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που στηρίζονται στην γνώση και την εμπειρία των ιδιοκτητών και των στελεχών της. Γνωρίζοντας απόλυτα την επικινδυνότητα που εκτίθενται οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι οργανισμοί από τους κινδύνους των πυρκαγιών και των συμβάντων Πολιτικής Προστασίας (πλημμύρες, σεισμοί κ.λ.π), προτείνουμε την ανάπτυξη συνεργασίας προκειμένου να διασφαλίσουμε και να αποτρέψουμε την εκδήλωση κινδύνου από πυρκαγιές αλλά και τον περιορισμό των καταστροφικών αποτελεσμάτων εφόσον αυτές συμβούν.

Συνεργάτες

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα ικανό αριθμό συνεργατών με σημαντική εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίοι κυρίως προέρχονται από το χώρο των Επιχειρήσεων συναφούς δραστηριότητας, των Σωμάτων Ασφαλείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιπλέον έχει αναπτύξει συνεργασία με μεγάλα δικηγορικά γραφεία των Αθηνών καθώς και με εταιρείες συναφούς δραστηριότητας αλλά και με τεχνικές εταιρείες.

Το επιστημονικό δυναμικό της εταιρείας μας και των συνεργατών της διαθέτει την κατάλληλη υποδομή ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει με αποτελεσματικότητα στις υπηρεσίες που παρέχει.

Πιστεύουμε απόλυτα στις συνεργασίες για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο θα εξασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις και τα συμφέροντα των πελατών μας.

Να διασφαλίζεται η ζωή και η περιουσία των πολιτών
Η εταιρεία μας έχει ως σκοπό να αξιοποιήσει επ ωφελεία των πελατών της και της αγοράς τις επιστημονικές και εξειδικευμένες γνώσεις, την τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία των Μετόχων και των Συνεργατών της στους τομείς της Ασφάλειας, της Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και της Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον φιλοδοξεί να προωθήσει στην αγορά πρωτοπόρες, καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις με ουσιαστικές και αποτελεσματικές δράσεις στα θέματα και στους τομείς της δραστηριότητάς της. Έτσι ώστε να διασφαλίζεται κάθε φορά κατά τον καλύτερο τρόπο η ζωή και η περιουσία των πολιτών από τους κινδύνους εγκληματικών ενεργειών, εμπρησμών και λοιπών καταστροφών αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος.

Με την ευαισθησία των ανθρώπων που γνωρίζουν πραγματικά
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται αντιμετωπίζονται ως τώρα από την αγορά αποσπασματικά και πολλές φορές χωρίς την απαιτούμενη και αναγκαία εξειδικευμένη γνώση αλλά και χωρίς την ευαισθησία του ανθρώπου που γνωρίζει πραγματικά.

Να καλλιεργηθεί το αίσθημα ασφάλειας
Στόχος της εταιρίας είναι να καλλιεργήσει το αίσθημα ασφάλειας και να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία γενικότερα στα θέματα της εξειδικευμένης διακινδύνευσης από τους εμπρησμούς, την εγκληματικότητα, τις θεομηνίες κλπ.

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Πυρασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις όπως: η αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων μέσων Πυρασφάλειας, η οργάνωση τμήματος Πυρασφάλειας, ο σχεδιασμός και η κατάρτιση των Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών (ΣΕΑ), η διαχείριση και λειτουργία αυτών, η εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού και ο έλεγχος ορθής λειτουργίας των συστημάτων Πυρασφάλειας.

Για το σκοπό αυτό αναπτύσσουμε τις παρακάτω δράσεις.

 • Αξιολόγηση της υφιστάμενης Μελέτης Πυρασφάλειας, έλεγχος αυτής για την συμφωνία της με την κείμενη νομοθεσία, υποβολή προτάσεων για τυχόν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτής καθώς και επιλογή της νομικά ορθής ακολουθητέας διαδικασίας για την έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας για κάθε νέα εγκατάσταση ή για την επέκταση των υφιστάμενων.

 • Αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων, μέσων και συστημάτων πυρασφάλειας και ο καθορισμός επιπλέον απαιτήσεων ενεργητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

 • Οργάνωση τμήματος Πυρασφάλειας στην επιχείρηση με σκοπό την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία αυτής σε θέματα Πυροπροστασίας και την άμεση ανταπόκρισή της σε περίπτωση ανάγκης.

 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας, κατάλληλης για την επιχείρηση, στην διαχείριση της καθημερινότητας σε θέματα Πυρασφάλειας και παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας των σχετικών συστημάτων.

 • Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασμού, Σχεδίου Έκτακτων Αναγκών ΣΕΑ για άμεση ανταπόκριση και αντιμετώπιση των καταστρεπτικών φαινομένων (εκκένωση κτιρίου – αποθηκών, μέτρα, δράσεις και ενέργειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης) μέχρι την άφιξη των αρμοδίων υπηρεσιών (Π.Υ, ΕΛ.ΑΣ, κλπ).

 • Προτάσεις για ενίσχυση των μέτρων της ενεργητικής Πυροπροστασίας.

 • Εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών αλλά και προσωπικού σε θέματα Πυρασφάλειας, Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την υλοποίηση και λειτουργία όλων των παραπάνω αλλά και την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Συνολικά για τις 14 αποθήκες της εταιρείας σας πανελλαδικά θα πραγματοποιηθούν πλέον των 100 ωρών εκπαίδευσης.

 • Έλεγχος υλοποίησης, καλής λειτουργίας και παρακολούθηση, των διαδικασιών, των μέτρων και των μέσων Πυρασφάλειας, πραγματοποιώντας τακτικές επισκέψεις – επιθεωρήσεις και διενεργώντας εκτάκτους ελέγχους.

 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά την διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.

 • Επαφή, επικοινωνία καθώς και διεκπεραίωση θεμάτων με τις αρμόδιες υπηρεσίες και την κατά τόπο Π.Υ.

 • Άμεση φυσική παρουσία σε περίπτωση συμβάντος και ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τον συντονισμό των εργαζομένων και της επιχείρησης, με σκοπό τον περιορισμό των ζημιών. Επαφή, συνεργασία και διαχείριση του συμβάντος με την αρμόδια Π.Υ.

 • Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης – τεχνικής έκθεσης για την καλύτερη διερεύνηση, εφόσον αυτό κρίνετε αναγκαίο, του συμβάντος.