Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Μελέτες Πυρασφάλειας – Εκδόσεις Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας

  • Εκπόνηση Μελετών Πυρασφάλειας
  • Έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας.
  • Έλεγχος εφαρμογής μόνιμων και φορητών μέσων, μέτρων και συστημάτων πυρασφάλειας
  • Αξιολόγηση υφιστάμενων μέσων ασφαλείας και πυρασφάλειας
  • Εκπόνηση μελέτης διαχείρισης πόρων
  • Μελέτες ασφαλείας επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες σε: Επιχειρήσεις, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και σε φυσικά πρόσωπα με στόχο την προστασία από παντός είδους κινδύνους που ελλοχεύουν στις μέρες μας και ιδίως από τους κινδύνους πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών καθώς και στην εφαρμογή της σχετικής ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας, με σκοπό την έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας αλλά και κάθε άλλου αναγκαίου πιστοποιητικού συμμόρφωσης σε εθνικά και διεθνή πρότυπα.

Έχοντας αφενός εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της Πυρασφάλειας, της Πολιτικής Προστασίας και της Ασφάλειας και αφετέρου μακροχρόνια εμπειρία από την ευδόκιμη προϋπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα και στην Ελληνική Αστυνομία των συνεργατών μας.

Συγκεκριμένα, μπορούμε να προβούμε σε :

1. Εκπόνηση Μελετών Πυρασφαλείας προκειμένου να προσδιοριστούν και να προταθούν οι καλύτερες και οι πιο πρόσφορες λύσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη λήψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και πυρασφάλειας χώρων υψηλού κινδύνου όπως : βιομηχανίες, χώροι συγκεντρώσεως κοινού, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, καταστήματα κλπ. Επιπλέον παρέχουμε την αναγκαία καθοδήγηση στη διεκπεραίωση νομίμων αιτημάτων, καθώς και τις κατευθύνσεις για την ολοκλήρωση της υπόθεσης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού. 

2. Έλεγχο και παρακολούθηση της εφαρμογής και εγκατάστασης των μόνιμων και φορητών μέτρων και μέσων πυρασφαλείας και πυροπροστασίας καθώς και την αναγκαία συντήρηση αυτών και την εγγύηση καλής λειτουργίας.

3. Στην εκπόνηση μελέτης για την διαχείριση των πόρων της επιχείρησης προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες προμήθειες του ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση των μέτρων και μέσων ασφάλειας και πυρασφάλειας κλπ. αυτού.

4. Στην διαχείριση πόρων που διατίθενται από τις επιχειρήσεις για δωρεές ή προκύπτουν από δωρεές που έχουν σχέση με την ασφάλεια, πυρασφάλεια και την πολιτική προστασία.

5. Αξιολόγηση υφιστάμενων μέτρων και μέσων ασφαλείας και πυρασφαλείας όπου είναι δυνατόν να αξιολογηθούν υφιστάμενες μελέτες αλλά και μέσα και μέτρα πυρασφαλείας και ασφαλείας εάν αυτά είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εάν εμπεριέχουν τις βέλτιστες τεχνολογικά λύσεις, εάν έχουν γίνει οι οικονομίες κλίμακος που είναι δυνατόν να επιτευχθούν με τον κατάλληλο και αποτελεσματικό συνδυασμό αυτών. Επιπρόσθετα υποβάλλονται προτάσεις και λύσεις έτσι ώστε τα μέτρα και μέσα ασφάλειας και πυρασφάλειας να είναι σύγχρονα, οικονομικά, αποτελεσματικά και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Εκπόνηση μελετών τρωτότητας χώρων, εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων όπου περιγράφονται οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στο συγκεκριμένο χώρο ή επιχείρηση από τις περιπτώσεις των φυσικών καταστροφών των τρομοκρατικών κτυπημάτων, των κακόβουλων ανθρώπινων ενεργειών αλλά και των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και άλλων δράσεων που διενεργούνται και υφίστανται στο χώρο.