Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τεχνικές Εκθέσεις – Πραγματογνωμοσύνες

  • Προσδιορισμός και εντοπισμός αρχικής εστίας
  • Καθορισμός αιτίας
  • Καθορισμός τρόπου δράσης
  • Εντοπισμός τρόπου προσέγγισης
  • Αξιολόγηση κινδύνου και τρωτότητας εγκαταστάσεων

Παροχή Νομικών Συμβουλών – Συμβουλών Εγκληματολογικών Διερευνήσεων Εμπρησμών.

Με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και τεχνικής έκθεσης ανάλογα με τις απαιτήσεις της εξεταζόμενης υπόθεσης μπορούμε να προβούμε:

(α) Στον προσδιορισμό και εντοπισμό της αρχικής εστίας της πυρκαγιάς

(β) Στον καθορισμό της αιτίας της πυρκαγιάς

(γ) Στον καθορισμό και χαρακτηρισμό του εγκλήματος του εμπρησμού από πλευράς προθέσεως του δράστη – υπεύθυνου (δόλος ή αμέλεια)

(δ) Στην απομόνωση του σημείου έναρξης της πυρκαγιάς και στον εντοπισμό και διασφάλιση τυχόν πειστηρίων και ιχνών και στην αναζήτηση εμπρηστικών μηχανισμών

(ε) Στον καθορισμό του τρόπου δράσης των εμπρηστών

(στ) Στον εντοπισμό του τρόπου προσέγγισης και του τρόπου διαφυγής

(ζ) Στην διακρίβωση της κατεύθυνσης της πυρκαγιάς καθώς και του τρόπου εξάπλωσης της

(η) Στην ανάλυση των συνθηκών που υπήρχαν πριν, κατά και μετά την πυρκαγιά στον χώρο της εκδήλωσής της

(θ) Στην έρευνα για την διακρίβωση και τεκμηρίωση πιθανών κινήτρων

(ι) Στον έλεγχο ύπαρξης λειτουργίας και απόδοσης υφιστάμενων μέσων και μέτρων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας

(ια) Στον έλεγχο σχέσεων φυσικών προσώπων στο χώρο εκδήλωσης της πυρκαγιάς με τα μηχανήματα του χώρου και την αιτία αυτής

(ιβ) Στην διακρίβωση και τεκμηρίωση συμμετοχής φυσικών προσώπων κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς (λόγος άρσης επιβολής ποινών)

(ιγ) Σε εργαστηριακές έρευνες εμπρηστικών μηχανισμών, στην συνδεσμολογία αυτών και στην μεθοδολογία δράσης των εμπρηστών.

 

Αυτοψία

Διενεργούμε αυτοψία στη σκηνή του εγκλήματος και ανακατασκευή αυτής με στόχο την επιβεβαίωση των διαδραματισθέντων, την διερεύνηση των κινήτρων και τον εντοπισμό πιθανών επιπλέον στοιχείων. Με την μέθοδο αυτή και ανάλογα με τις απαιτήσεις της εξεταζόμενης υπόθεσης μπορούμε:

(α) Να αναζητήσουμε επιπλέον στοιχεία

(β) Να επιβεβαιώσουμε ή να αντικρούσουμε τεκμηριωμένα καταθέσεις και λοιπά στοιχεία της δικογραφίας

(γ) Να κατανοήσουμε και να διακριβώσουμε τις συνθήκες τέλεσης του εμπρησμού

(δ) Να καταρτίσουμε σχεδιαγράμματα όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

(ε) Να διερευνήσουμε την σχέση πράξης ή παράληψης ενδεχόμενου δράστη και αποτελέσματος της πυρκαγιάς.

 

Ειδικά για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες παρέχονται οι παραπάνω υπηρεσίες και επιπλέον:

(α) Διερεύνηση Εκρήξεων – Εμπρησμών

(β) Διερεύνηση κλοπών, διαρρήξεων και εγκλημάτων για τα οποία υπάρχει ανάγκη διερεύνησης λόγω ανάληψης του σχετικού κινδύνου  

(γ) Αξιολόγηση μέσων και μέτρων ασφάλειας, πυρασφάλειας-πυροπροστασίας και έλεγχος εγκατάστασης και καλής λειτουργίας των συστημάτων αυτών.

(δ) Αξιολόγηση κινδύνου και τρωτότητας εγκαταστάσεων από πυρκαγιές, πλημμύρες, θεομηνίες και ατυχήματα. Προασφαλιστικός Έλεγχος 

(ε) Αξιολόγηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των επιχειρήσεων.